Handelsbetingelser

Nedenstående salgs- og leveringsbetingelser er gældende, medmindre der er lavet anden skriftlig aftale mellem Nordfyns Svejser og køber, som fraviger disse.

Firmaets adresse og kontaktoplysninger

Nordfyns – Svejser
v/Frank Engstrøm
Middelfartvej 154
5400 Bogense

Tlf: 4091 9181
Fax: 5444 2950

CVR.nr. 25353331

Info@Nordfyns-Svejser.dk eller info@staal-altan.dk

Priser

Priser fremgår af Nordfyns Svejser webshop og hjemmeside eller kan forespørges på telefon eller mail. Alle priser er opgivet i danske kroner, eksklusive moms.

Når du handler med Nordfyns Svejser indgås aftaler på dansk.

Levering

Nordfyns Svejser leverer i hele Danmark undtaget Bornholm, ikke bro-faste øer samt Grønland og Færøerne.

Leveringstiden er som udgangspunkt 7-14 hverdage. Bemærk dog at alle leveringstider er vejledende. Leveringstiderne er oplyst med forbehold for evt. underleverandørforsinkelse. Hvis Nordfyns Svejser bliver bekendt med, at der vil opstå en underleverandørforsinkelse eller anser dette for sandsynligt, vil køber omgående blive underrettet med oplysning om forventet nyt leveringstidspunkt.

Aflæsning

Hvor ikke andet er aftalt, aflæsses paller med varer ved skellet på kundens adresse. Det er kundens ansvar, at vognmanden kan køre frem til købers adresse med lastbil og foretage forsvarlig aflæsning.

Såfremt vognmanden benyttet af Nordfyns Svejser skønner, at der ikke kan foretages forsvarlig tilkørsel eller aflæsning, vil varen blive kørt retur til Nordfyns Svejser, hvorfra køber selv har ansvar for afhentning. En eventuel ny levering med vognmand er for købers egen regning. 

Ordrebekræftelse

En ordre er først bindende, når den er godkendt af Nordfyns Svejser med en ordrebekræftelse via mail eller telefon. 

Fragtpriser

Der er fri fragt på ordrer over 50.000 kr.

Fragtklasse               Pris i kr.                   Specifikation

1                               150                        Lille pakke/brev

2                               650                        Palle

3                               1390                      Palle med langt gods

4                               1600                      Stort gods

Ovenstående fragtpriser er eksklusive moms. Priserne er gældende for levering til hele Danmark undtaget Bornholm, ikke brofaste øer samt Grønland og Færøerne. 

Betaling

Nordfyns Svejser benytter NETS.

På Nordfyns Svejser kan der betales med:

  • Dankort/VISA Dankort/Mastercard
  • Mobilepay
  • Bankoverførsel (forudbetaling)
  • EAN (kun offentlige virksomheder)

Købsbeløbet hæves, når ordren afsendes og er færdigekspederet i økonomi- og lagersystemet.

Det er muligt at betale med faktura/EAN. EAN-nummeret skal oplyses ved bestilling. Så snart varerne er afsendt, sendes en faktura på PDF.

Nordfyns Svejsers betalingsbetingelser er 14 dage netto fra fakturadato medmindre andet er skriftligt aftalt.

Hvis køber ikke betaler inden sidste rettidige betalingsdag, er Nordfyns Svejser berettiget til at pålægge den samlede ordresum 2 procent pr. påbegyndt måned og et administrationsgebyr på 100 kr. pr. rykker.

Køber har ikke ret til at tilbageholde betaling på grund af modkrav, som vi ikke har godkendt skriftligt.

Nordfyns Svejser er ikke forpligtet til yderligere levering, i tilfælde af, at køber ikke overholder de aftalte bestemmelser om købesummens betaling.

Nordfyns Svejser sender 3 rykkerbreve til køber, er dette forgæves, overgives sagen uden varsel til inkasso. Det er købers forpligtelse at betale de fulde inkassoomkostninger.

Bank oplysninger

Nordfyns bank
Reg: 6861
Konto nr.: 0001004281

Ejendomsforbehold og sikkerhedsstillelse

Nordfyns Svejser bevarer ejendomsretten til de solgte varer, uanset om levering har fundet sted, indtil hele købesummen og eventuelle renter/gebyrer er betalt.

Nordfyns Svejser er til enhver tid i forbindelse med eller efter aftalens indgåelse berettiget til at kræve betryggende sikkerhedsstillelse for Nordfyns Svejsers samlede omkostninger i forbindelse med aftalen.

Ved visse typer af ordrer og større køb kan Nordfyns Svejser kræve, at kunden forudbetaler 30% af købesummen.

Ved en eventuel forudbetaling vil produkterne blive sat i ordre, så snart betalingen er registreret på Nordfyns Svejsers bankkonto. De resterende 70% forfalder til betaling senest 14 dage efter levering af varen, medmindre andet er aftalt.

Annullering og ændring af ordrer

Efter Nordfyns Svejser har fremsendt en ordrebekræftelse til køber, har køber ikke ret til at ændre eller annullere ordren.

Vælger køber alligevel at annullere ordren, er køber forpligtet til at erstatte Nordfyns Svejsers mistede fortjeneste.

Fortrydelses- og returret

Salg der foregår B2B er ikke omfattet af fortrydelses- og returret.

Private har 14 dages returret på alle varer du køber på nordfynssvejser.dk

For at udnytte returretten, skal du først kontakte vores kundeservice på enten tlf. 4091 9181 eller mail: kundeservice@nordfyns-svejser.dk  og gøre opmærksom på, at du ønsker at benytte returretten. Returretten gælder indenfor 14 dage efter ordren er leveret.

Varer der er bestilt og produceret specielt til køber forefindes der ikke fortrydelses- og returret på.

Køber er ansvarlig for at varen kommer retur, samt varens stand indtil den er modtaget af Nordfyns Svejser. Mistes eller beskadiges varen under returnering, hæfter køber for varen, indtil den er overleveret til Nordfyns Svejser.

Når varen er modtaget retur og godkendt, refunderes købsprisen til oplyst konto indenfor 14 dage. Omkostninger til returnering afholdes af kunden.

Returneres varen ikke i samme stand og mængde, er Nordfyns Svejser berettiget til at afvise returneringen.

Undersøgelsespligt, mangler og reklamation

Køber skal straks ved udleveringen eller modtagelsen af varerne, og altid inden varerne tages i brug, gennemgå de leverede varer for at sikre at de er uden fejl og mangler.

Hvis køber i forbindelse med sin undersøgelse af varerne konstaterer, at der er fejl eller mangler ved varerne, skal køber straks kontakte Nordfyns Svejsers kundeservice på tlf. 4091 9181 eller på mail: kundeservice@nordfyns-svejser.dk og informere om manglerne.

Som privatkunde har du 2 års reklamationsret, hvis varen har en mangel. En mangel betragtes f.eks. som en fabrikationsfejl- eller materialefejl. Almindelig slitage, eller skader du selv har påført varen, er ikke en mangel.

Nordfyns Svejser har ikke afhjælpningspligt i de tilfælde, hvor mangler skyldes, at leverancen ikke er blevet monteret og/eller anvendt i fuld overensstemmelse med Nordfyns Svejsers forskrifter, fejlagtig eller uhensigtsmæssig brug, ændringer eller tekniske indgreb, foretaget uden Nordfyns Svejsers skriftlige samtykke eller ekstraordinære klimatiske påvirkninger.

Sliddele er ikke omfattet af afhjælpningsretten. Ligeledes er omkostninger ved montering og afmontering ikke omfattet af afhjælpningsretten.

Hvis varen har en mangel, og du reklamerer rettidigt, har du ret til i første omgang at få varen repareret eller ombyttet. Hvis der ikke er mulighed for dette, kan du alt efter omstændighederne få pengene tilbage eller afslag i prisen.

Mangelfulde dele, som er ombyttet i henhold til foranstående, skal stilles til Nordfyns Svejsers disposition medmindre andet er aftalt mellem parterne.

Nordfyns Svejser yder afhjælpningsret for dele af leverancen, som er udskiftet eller repareret, på samme vilkår og under samme forudsætninger som for den oprindelige leverance. Nordfyns Svejsers afhjælpningsforpligtelse gælder dog ikke for nogen del af leverancen ud over 24 måneder efter levering til køber.

Efter at Nordfyns Svejser har modtaget reklamation om en mangel, som anses for omfattet af denne bestemmelse, vil Nordfyns Svejser afhjælpe manglen.

Undlader køber at underrette Nordfyns Svejser straks efter, at køber er blevet opmærksom på en mangel, kan køber ikke senere gøre disse mangler gældende overfor Nordfyns Svejser. Køber skal reklamere til Nordfyns Svejser inden rimelig tid efter at manglen er opdaget.

Ansvarsbegrænsninger

Nordfyns Svejser er ikke ansvarlig for købers anvendelse af det solgte.

Nordfyns Svejsers erstatningsansvar for mangler, kan ikke overstige købers samlede betaling for varen.

Nordfyns Svejser er ikke ansvarlig for indirekte tab, følgeskader, driftstab, tab af data og omkostninger til disses retablering og tab af fortjeneste, uanset om dette skyldes simpel eller grov uagtsomhed. I det omfang Nordfyns Svejser måtte blive pålagt ansvar over for tredjemand, er køber forpligtet til at holde Nordfyns Svejser skadesløs, i det omfang et sådant ansvar rækker ud over de ovenfor fastsatte grænser.

Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl i både priser og varebeskrivelser samt moms- og afgiftsændringer, ligesom der tages forbehold for midlertidigt udgåede varer.

Nordfyns Svejser er ikke ansvarlig for nedbrud af eller svigtende adgang til hjemmesiden, tekniske problemer på hjemmesiden eller hos vores samarbejdspartnere, nedbrud i strømforsyning eller internetforbindelse, hærværk på systemet (både fysisk såvel som computervirus og hacking), misbrug af personoplysninger eller andre forhold og omstændigheder, som er uden for kontrol af Nordfyns Svejser.

Varmgalvanisering giver en ru overflade på produktet og dette kan dermed også komme til udtryk i en efterfølgende maling, dette skyldes ikke fejl eller dårlig kvalitet, men udelukkende den måde galvaniseringen ser ud efter påførsel af zinkbelægningen.

Træ er et levende materiale, som ændrer sig i forhold til den omgivende luftfugtighed og temperatur. Det kan betyde revnedannelser og sprækker, men det har dog ingen betydning for styrken af træet, hvorfor sådanne forandringer ikke er reklamationsberettigede.

Der kan opstå mindre slidmærker på en vares maling i forbindelse med transporten, dette har dog ikke betydning for produktets funktionalitet og er derfor ikke reklamationsberettiget.

Produktansvar

Nordfyns Svejser er ansvarlig efter lov om produktsikkerhed.

Nordfyns Svejser har produktansvar over for leverancens skadeforvoldelse på personer og tab af forsørger i henhold til den til enhver tid gældende ufravigelige lovgivning herom. Herudover påtager Nordfyns Svejser sig intet produktansvar.

Ansvarsfrihed – force majeure

Følgende omstændigheder medfører ansvarsfrihed, når de indtræffer efter aftalens indgåelse og forhindrer dens opfyldelse:

Arbejdskonflikter, strejker, lock-out og enhver anden omstændighed som parterne ikke har været herre over, såsom brand, epidemi, krig, uforudsete militærindkaldelser af tilsvarende omfang, sabotagehandlinger, beslaglæggelse, valutarestriktioner, oprør og uroligheder, mangel på transportmidler, almindelig vareknaphed, restriktioner af drivkraftsmidler, og mangler ved leverancer fra underleverandører, eller forsinkelse med sådanne leverancer, som skyldes nogen af de i dette punkt nævnte omstændigheder.

Den part, som ønsker at påberåbe sig nogen af de nævnte omstændigheder, skal hurtigst muligt underrette den anden part om hvilken begivenhed, der er indtrådt, og hvornår det forventes at den ophører.

Begge parter er berettigede til, ved skriftlig meddelelse til den anden, at hæve aftalen, når dens opfyldelse inden for en rimelig tid bliver umulig på grund af nogen af de i ovennævnte omstændigheder.

Afgørelse af tvister

Nærværende betingelser er underlagt dansk lov og værneting.

En klage, tvist eller uoverensstemmelse over en vare eller tjenesteydelse købt hos Nordfyns Svejser og som ikke kan løses gennem forhandling parterne imellem, kan indgives til retten og afgøres ved voldgift. Voldgiftsretten finder sted i Odense og foregår på dansk.

Ændring af priser og handelsbetingelser

De til enhver tid gældende priser og handelsbetingelser fremgår af Nordfyns Svejsers webshop og kan til enhver tid uden varsel ændres af Nordfyns Svejser. Der tages forbehold for udsolgte varer samt tastefejl.